Siirry suoraan sisältöön

Wanda O Rly

Tietosuojaseloste

Wanda O Rly – rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän tiedot

Wanda O Rly
Y-tunnus: 3159267-8
wandaorly@gmail.com
Digi & Game Center
Matarankatu 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Yhteyspiste tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa:
Digi & Game Center
Matarankatu 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Määritelmät

Henkilötiedoilla* tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä rekisteröity, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä* tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisterinpitäjällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Wanda O Rly julkiset IT-palvelut

Wanda O Rly:llä on julkisia internetpalveluita seuraavissa osoitteissa ja alakohdittain palveluntarjoajien tietosuojaan liittyvät dokumentit:

Yrityksen verkkosivusto: https://wandaorly.com/

Facebook: https://www.facebook.com/wandaorly/
(https://www.facebook.com/policy.php)

Instagram:
https://www.instagram.com/wandaorly/
(https://help.instagram.com/519522125107875)

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/71550850
(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

X:
https://twitter.com/wandaorly
https://twitter.com/en/privacy

YouTube:
https://www.youtube.com/@wandaorly
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Näissä internetpalveluissa käytetään IT-teknologiaa, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja tietojen avulla käyttäjälle voidaan tarjota Wanda O Rly tarjoamia palveluita. Wanda O Rly median palvelut sijaitsevat palveluntarjoajien omassa ICT-infrastruktuurissa ja palvelutarjoajat keräävät omien ehtojensa mukaisesti riippumatta Wanda O Rly:stä.

Wanda O Rly yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

 • vastaa henkilötietojen keräämisestä, käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä (esimerkiksi markkinointiviestintä) henkilötietoja käsitellään
 • vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot
 • vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta
 • varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen Wanda O Rly:lle sekä henkilötietojen käsittely on lainmukaista vahvistaa ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset vastaa siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä

Wanda O Rly yleiset oikeudet ja velvollisuudet käsittelijänä

 • käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai suostumukseen perustuen, vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen
 • käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
 • käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan.
 • varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää
 • toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet

 

Käsittelyn tarkoitukset

Markkinointi ja myynti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin, sidosryhmien ylläpito, Wanda O Rly ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen henkilötietojen perusteella Wanda O Rly viestintäkanavien kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Nimi
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot
 • (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Www-sivustojen osoitteet
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Wanda O Rly työntekijän käyttöoikeustaso ja tiedonsaantioikeus määrääntyy hänen työtehtäviensä mukaan sekä hänelle annetaan pääsy vain välttämättömiin tietoihin ja järjestelmiin.

Wanda O Rly omistamissa IT-järjestelmissä on kaikissa asianmukaiset salaukset ja ne ovat salasanalla suojattuja sekä niiden tietoturvaa ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti.

Muuta:

Wanda O Rly ei käsittele erityisiä henkilötietoja.
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.
Tietoja säilytetään Wanda O Rly koko elinkaaren ajalta.

Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmilla verkkosivustoilla. Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun käytön, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustomme kehittämiseen. Evästeillä optimoimme myös verkkosivustomme nopeutta.
Verkkosivuston kehittäminen

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Seuraamme muun muassa, millä sivuilla vieraillaan ja kuinka kauan kävijä viipyy eri sivuilla. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöä.

Markkinointi

Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia ja tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjän toimintaan verkkosivustolla riippumatta siitä, onko hän kirjautunut sisään vai ei. Käytämme evästeitä myös kilpailulomakkeissa sekä asiakastutkimuksissa.

Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme?

Istuntokohtaiset evästeet

Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa.

Pysyvät evästeet

Pysyvällä evästeellä on tietty säilytysaika eli voimassaoloaika, joka määrittää, kuinka kauan se säilyy tietokoneessa tai mobiililaitteessa. Tällaisia evästeitä säilytetään, kunnes niiden voimassaoloaika päättyy tai kunnes ne poistetaan manuaalisesti.
Kolmannen osapuolen evästeet

Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita joku toinen taho asentaa laitteeseen meidän puolestamme. Näin tapahtuu silloin, kun jokin palvelutoimittaja tuottaa palveluita meille, kuten esimerkiksi analyysipalveluita tai palveluita, joiden ansiosta sivujamme voi jakaa sosiaalisessa mediassa. Jos esimerkiksi käytät nappeja jakaessasi sisältöä verkossa ystäviesi kanssa sosiaalisen median kuten Facebookin kautta, voi tämä kolmas osapuoli asettaa evästeitä koneellesi.

Löydät lisätietoa täältä:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Myös niin sanotut kolmannet osapuolet kuten mainostajat saattavat hyödyntää ja kerätä evästeiden avulla kerättyjä tietoja kohdistaakseen mainontaa.

Miten toimia evästeiden kanssa?

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä estää evästeet, hän ei välttämättä voi täysin hyödyntää verkkopalvelua. Useimmat selaimet mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Lisätietoja evästeiden poistamisesta:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Yhteydenottolomake

Lomakkeella annetut tiedot

Pyydämme yhteydenottolomakkeella kävijältä pakollisina tietoina nimen sekä sähköpostiosoitteen. Pyydämme nämä tiedot siitä syystä, että tiedämme kuka meihin ottaa yhteyttä ja pystymme tarvittaessa vastaamaan viestiin.

Lomakkeeseen annetut tiedot eivät tallennu mihinkään rekisteriin tai tietokantaan ja viestit ovat ainoastaan lähettäjän ja vastaanottajan tiedossa.